Un remake comique de Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu.

A Zhuang goes to Taipei
A Zhuang goes to Taipei

Un remake comique de Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu.